From the Blog

Представка Европском суду за људска права

У прилогу се налази нови образац представке Европском суду за људска права на српском језику.

Суд је изменама својих правилника значајно пооштрио форму у којој представка мора бити поднета и више се не постоје правила о писму које најављује представку (интродуцторy леттер), тако да представка у старту мора бити поднета у форми (обрасци) коју захтева суд.

Формулар представке

На овом линку можете наћи формулар образац представке на српском језику. Представку без, већих, проблема једино можете попунити програмом Ацробат Реадер, за све друге програме за рад са пдф документима нема никаквих гаранција.

Такође, секретаријат Суда је припремио и кратко упутство за попуњавање представке које можете преузети.

Треба имати у виду и правило 47. Пословника Суда које је почело да се примењује 1.1.2016. године.

Нарочито обратите пажњу на став 6(а) овог Правила што је значајна измена у односу на раније поступање Суда, када сте од првог контакта са судом имали шест месеци да уредите преставку. Сада сте дужни да уредите представку у року за њено подношење.

Правило 47

1 – Садржај појединачне представке

1. Свака представка поднета сходно члану 34 Конвенције, саставља се на обрасцу представке који обезбеђује Секретаријат, осим ако Суд не одлучи другачије. Она треба да садржи све потребне информације у релевантним деловима представке и укључује следеће:
(a) име, датум рођења, држављанство и адресу подносиоца представке, а уколико је подносилац представке правно лице, пун назив, датум оснивања или регистрације, званични идентификациони број (уколико постоји) и званичну адресу;
(б) име, адресу, бројеве телефона и факса, те електронску пошту евентуалног заступника;
(ц) уколико подносилац представке има заступника, датум и оригинални потпис подносиоца као и оригинални потпис заступника који тиме даје сагласност да заступа подносиоца представке, се морају наћи у оквиру одељка за пуномоћје на обрасцу представке;
(д) назив уговорне стране/страна против које/којих се представка подноси;
(е) сажету и читку изјаву о чињеницама;
(ф) сажету и читку изјаву о наводном кршењу Конвенције с одговарајућим образложењем; и
(г) сажету и читку изјаву о испуњењу услова прихватљивости утврђених чланом 35 ст. 1 Конвенције.
2. (а) Све информације наведене у ставу 1 (е) до (г) у одговарајућем делу обрасца представке би требало да буду довољне Суду да може да одреди природу и предмет представке без увида у било каква друга документа. (b) Међутим, подносилац представке може допунити ове информације додатним детаљима о чињеницама, наводном кршењу Конвенције и релевантним аргументима које ће приложити уз образац представке. Ови прилози не смеју бити дужи од 20 страна
3.1. Образац представке треба да потпише подносилац представке или заступник подносиоца представке, а уз њега се прилажу и:
(а) копије докумената који се односе на ожалбене одлуке (судске или какве друге);
(б) копије докумената и одлука које доказују да се подносилац представке придржавао правила о исцрпљивању домаћих правних лекова као и о поштовању рока сходно члану 35 ст. 1 Конвенције;
(ц) уколико постоје, копије докумената које се односе на друге евентуално покренуте процедуре међународне истраге или поравнања;
(д) уколико је подносилац представке правно лице, према Правилу 47 ст. 1 (а), документ или документа која доказују да је особа која подноси представку заиста и овлашћена да заступа подносиоца.

3.2. Документи који се прилажу морају бити поређани хронолошки по датуму, правилно нумерисани и јасно означени.

4. Подносиоци представке који не желе да њихов идентитет буде доступан јавности, морају то изричито назначити, те навести разлоге за одступање од стандардне процедуре о слободном приступу информацијама у поступку пред Судом. Суд одлучује о томе да ли ће прихватити овај захтев, а то може учинити и по службеној дужности.

5.1. Неиспуњење услова наведених у ставовима 1 до 3 овог Правила имаће за последицу да ће Суд одбити да разматра представку, осим у следећим случајевима:
(a) ако подносилац представке достави одговарајуће објашњење за одступање од правила;
(б) ако се представка односи на захтев за привремену меру;
(ц) ако Суд сам или на захтев подносиоца представке одлучи другачије.

5.2. Суд свакако може тражити од подносиоца представке да у одређеном року достави поједине информације или документе и то у било којој форми или на било који начин који се може сматрати одговарајућим.

6. (a) Датумом подношења представке, за потребе члана 35 ст. 1 Конвенције, сматра се дан када је образац представке који испуњава све захтеве овог Правила послат Суду. За датум пошиљке узима се датум са поштанског жига.
(б) Међутим, уколико то сматра оправданим, Суд може одлучити да се неки други датум сматра датумом подношења представке.

7. Подносиоци морају обавештавати Суд о свакој промени адресе и о свим за представку релевантним околностима.